ban activitycpd

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในสัญญาต่อไป พร้อมทั้งได้เข้าติดตามเพื่อตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคนพิการจำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่ ไพร่ฟ้า จำกัด