ban activitycpd

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 4 ได้เข้าตรวจการสหกรณ์แท๊กซี่ขั้นเทพ จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ อำเภอเมือง ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยประเด็นสำคัญที่เข้าตรวจสอบคือ เรื่องการดำเนินธุรกิจ เรื่องระเบียบข้อบังคับ และเรื่องข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบต่อไป