ban activitycpd

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมบันทึกและผลิตภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน
ในจังหวัดปทุมธานี ตามแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี