ban activitycpd

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในการปฏิบัติงานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พร้อมข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มงานฯ.  ที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ท่าน