ban activitycpd

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ประธานทำงานคณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 2 และคณะ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
จำกัด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 โดยประเด็นสำคัญที่เข้าตรวจสอบคือ เรื่องการดำเนินธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ของสหกรณ์  ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี