ban activitycpd

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ ออกให้บริการประชาชนถึง หมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา ในการนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมให้บริการคลินิกสหกรณ์ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งแจกกระปุกออมสินแก่ประชาชนที่มารับบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการออม โดยประชาชนมาเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย