ban activitycpd

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรทางการเงิน
ของสมาชิก" โดยนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฯนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ จึงมีการคัดเลือกสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ จำนวน24 แห่ง เพื่อนำร่องจัดอบรมให้ความรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคล กิจกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงแนวทางการเป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด คัดเลือกเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ 60 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 10 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 10 คน รวม 80 คน เพื่อให้บุคคลเป้าหมายเหล่านี้ได้รับองค์ความรู้ในการวางแผนทางการเงินและการบริหารทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี