ban activitycpd

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2561 สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัด ณ.ที่ทำการสหกรณ์ฯ ซอยคลองหลวง17/7 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี