ban activitycpd

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายจรัส  สดศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำกัด