ban activitycpd

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ
ต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี