ban activitycpd

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวิชาการ
นวัตกรรมสร้างสรร RT 62 ณ หอประชุมราชมงคล ม.ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี