ban activitycpd

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิ
มอเตอร์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยปีบัญชีนี้สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 89,157,941 บาท มีกำไรสุทธิ 2,718,713 บาท