ban activitycpd

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และความคิดเห็น พร้อมทั้งให้การเสนอแนะวิธีการต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป