ban activitycpd

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด ในหัวข้อ "การลงทุนของสหกรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคงให้กับสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปทุมธานีและข้าราชกาารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้