ban activitycpd

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด และคณะ
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี