ban activitycpd

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ สหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนิ่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดการดำเนินโครงการ 2 วัน คือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด อ. หนองเสือ และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม ได้แก่ การปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า โดยรอบบริเวณสำนักงาน และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงดูแลคูคลองระบายน้ำ ให้มีความสะอาด เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป