ban activitycpd

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ สหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ
เนิ่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม ได้แก่ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า โดยรอบบริเวณสำนักงาน และบริเวณใกล้เคียง ให้มีความสะอาด เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป