ban activitycpd

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ณ วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมให้บริการคลินิกสหกรณ์ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งแจกกระปุกออมสินแก่ประชาชนที่มารับบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการออม โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย