ban activitycpd

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายพิเนตร กลีบสุวรรณ และข้าราชการพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 2 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี