ban activitycpd

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล นักวิชาการชำนาญการ พร้อมคณะเข้าประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ณ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี