ban activitycpd

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นองค์การที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงตลาดองค์กรหลักระดับอำเภอ และการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลักธรรมาภิบาลกับการดำเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกร