ban activitycpd

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี และข้าราชการพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก
จำกัด ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 2 ณ หัองประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี