ban activitycpd

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2
ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟีลาเมนต์คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี