ban activitycpd

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 เข้าแนะนำและติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีของสหกรณ์เคหสถาน
รัตนปทุม จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าติดตามการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงิน โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมการติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์