ban activitycpd

วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
แก่บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อ การพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการแก่บุคลากรของสหกรณ์การเกษตร เสริมสร้างการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ให้มีการขยายธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้า/บริการของสหกรณ์ โดยมีนางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอ 6 สหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 33 คน  ร่วมกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/เสวนา/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน รวมทั้งการสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานสู่การบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ณ  ชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี