ban activitycpd

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิก
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางจัดการหนี้ของสมาชิก ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน