ban activitycpd

วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 นางสาวณัฐณิชา สงชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะเข้าประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ตามโครงการสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล  ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี