ban activitycpd

วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่1,2 และส่วนกลาง ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์หลักระดับอำเภอ อีกทั้งได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการทำงานแก่บุคลากร โดยมีนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี