ban activitycpd

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี