ban activitycpd

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลท้ายเกาะ
สิ้นสุดปีบัญชี 31มีนาคม2562 มีสมาชิก 41 คน ที่ประชุมมีมติตามวาระการประชุมครบเรียบร้อย