ban activitycpd

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะ ได้เข้าประสานงานให้คำแนะนำ
ในการไถ่ถอนโฉนดที่ดินตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ติดตามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารคำขอกู้พร้อมเอกสารแนบการขอกู้ ตามที่ระเบียบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กำหนด  ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด