ban activitycpd

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบล
คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่ ในการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมให้บริการคลินิกสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการแจกกระปุกออมสินเพื่อเป็นการส่งเสริมการออม โดยมีผู้เข้ารับบริการคลินิกสหกรณ์จำนวน 77 ราย