ban activitycpd

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลและคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของสหกรณ์จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญญบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟีลาเมนต์คลองหลวง จำกัด ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี