ban activitycpd

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 3 ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทแอลเอฟบิวตี้(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอลำลูกกา  ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการกำกับดูแล ตรวจสอบคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์   ที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล รวมทั้งเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์