ban activitycpd

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนพริกไทย
สิ้นสุดปีบัญชี 31มีนาคม2562 มีสมาชิก 75 คน การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร