ban activitycpd

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ อ.ธัญบุรี โดยสหกรณ์มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ มีสมาชิก 712 คน มีสินทรัพย์รวม 190.9 ล้านบาท ทุนดำเนินงาน 122.9 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,214,538.85 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,611,009.57 คิดเป็นร้อยละ 16.71 และสหกรณ์ สามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอัตรา 3.05 และ เงินเฉลี่ยคืน อัตรา 4.60 ทั้งยังจัดสรรเป็นทุนต่างๆตามข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในกิจกรรมของสหกรณ์ตลอดไป