ban activitycpd

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ในที่ประชุมได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ไม่จัดส่งสำเนางบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ผลการปฎิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่1,2 และส่วนกลาง นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี