ban activitycpd

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีมอบหมายนายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ให้เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ของนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ในการดำเนินงานของบริษัทฟรุตต้าเนเชอรัล จำกัด เพื่อหารือการดำเนินงานและสนับสนุนการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร ณ บริษัทฟรุตต้าเนเชอรัล จำกัด ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ. ปทุมธานี