ban activitycpd

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการ ณ มัสยิดแดง หมู่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา ในการนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ร่วมให้บริการคลินิกสหกรณ์ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งแจกกระปุกออมสินแก่ประชาชนที่มารับบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการออม โดยมีครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป มาเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 85 ราย