ban activitycpd

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดปทุมธานี
และผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีมอบทรัพย์สินเหลือจากการชำระบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เป็นผู้ชำระบัญชี โดยได้ดำเนินการชำระบัญชีจนสิ้นสุดแห่งการชำระบัญชีแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลือจากการชำระบัญชี นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความเห็นชอบโอนทรัพย์สินเหลือจากการชำบัญชีให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่มๆละ 50,000 บาท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนท้ายเกาะ อำเภอสามโคก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ลำไทร อำเภอลำลูกกา กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บึงคอไห อำเภอลำลูกกา ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี