ban activitycpd

วันที 21 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการของสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้จำนวน 3 สหกรณ์ 4 สัญญา ดังนี้  1.สหกรณ์การเกษตคลองหลวง - ขอกู้เงินจำนวน 3,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกาาดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ - ขอกู้เงินจำนวน 2,100,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลผลิต โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด ขอกู้เงินจำนวน 1,750,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3.สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด ขอกู้เงินจำนวน 560,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี