ban activitycpd

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดงานไมซ์โชว์เคส ภายใต้โครงการไมซ์เพื่อชุมชน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประขุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพในการรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ มีความพร้อมด้านการจัดประชุม เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และสถานที่ทำกิจกรรมแห่งใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมงาน โดยมีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์เป้าหมาย ภายใต้โครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย พร้อมนำเสนอรูปแบบกิจกรรมสหกรณ์ /สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อรองรับกิจกรรม ไมซ์เพื่อชุมชน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร