ban activitycpd

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุป
ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานในเขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการกำกับแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี