ban activitycpd

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัปทุมธานี มอบหมาย นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และ น.ส.อำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สคย.มงคลเศรษฐี จำกัด