ban activitycpd

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ (การขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร)
ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณในรูปแบบสหกรณ์บ้านมั่นคง แก่ประชาชนผู้ได้รับการรับรองสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงพื้นที่คลองเปรมประชากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในวันนี้มีประชาชนที่เป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหลักหก ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน