ban activitycpd

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรทำนาบางหลวง สิ้นสุดปี
บัญชี 31 มีนาคม2562 มีสมาชิก 55 คน ที่ประชุมมีมติตามวาระการประชุมครบเรียบร้อย