ban activitycpd

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญปี 2561 ครั้งที่ 46 ของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ