ban activitycpd

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วม
เป็นเกียรติและให้คำแนะนำแก่สมาชิก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปทุมธานี จำกัด ณ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่อง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มาก โดยเฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถขายปุ๋ย เคมีเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และขายพันธุ์พืช ให้แก่สมาชิกได้รวม 6.40 ล้านบาท และมียอดขายข้าวสาร สินค้าอุปโภค-บริโภค อีกรวม 12.20 ล้านบาท