ban activitycpd

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานวันประมงแห่งชาติ และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 700,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดชินวรารามฯ โดยมีนายพินิจ
บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน