ban activitycpd

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561 ของ สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จก. ณ ที่ทำการสหกรณ์
ซึ่งตั้งอยู่ในอ.ธัญบุรี โดยสหกรณ์สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และมีผลดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิก 50 คน ทุนดำเนินงาน 1,722,973.10 บาท กำไรสุทธิ 261,744.03 บาท และสหกรณ์มีการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ อาทิเช่น ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ฯลฯ